KOMPLEKT Humanitaarteaduste metodoloogia + Kuidas uurida kultuuri? E-raamat


KOMPLEKT Humanitaarteaduste metodoloogia + Kuidas uurida kultuuri? - Marek Tamm pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Marek Tamm
ISBN: 9772228102019
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,78

SELGITUS:

"Humanitaarteaduste metodoloogia" annab ülevaate viimastel aastakümnetel humanitaarteaduste erinevates valdkondades toimunud olulisematest arengutest, visandades seejuures ka humanitaaria võimalikud väljakutsed lähitulevikus.Raamat on liigendatud kolme teemablokki ning koondab 15 autori artikleid. Esimene osa "Pöördelised ajad" esindab olulist valikut nendest uutest lähenemisviisidest, mis kujundavad tänapäeva humanitaarteadlaste arusaama uuritavatest nähtustest. Metodoloogilisi pöördeid käsitlevad Eva Piirimäe ("Keeleline pööre"), Tõnu Viigi ("Kultuuriline pööre"), Krista Kodrese ("Pildiline pööre"), Haldur Õimu ("Kognitiivne pööre") ja Linda Kaljundi ("Performatiivne pööre") artiklid.Kogumiku teine osa "Ähmastunud žanrid" keskendub distsiplinaarsete piiride voolavusele tänapäeva teaduses. Erinevaid interdistsiplinaarseid suundi avavad Kalevi Kulli ("Biosemiootika"), Helen Sooväli-Seppingu ("Kultuurigeograafia"), Martin Ehala ("Keeleökoloogia"), Toomas Grossi ("Religiooniantropoloogia") ja Jaan Valsineri ("Kultuuripsühholoogia") artiklid.Kolmas osa "Rändavad mõisted“ kaardistab oluliste teoreetiliste mõistete kasutusvõimalusi, rekonstrueerides nende tekkeloo ja lahates erinevate käsitluste lähtealuseid, potentsiaali ja probleeme. Mööda erinevaid distsipliine nihkuvaid mõisteid analüüsivad Märt Väljataga ("Narratiiv"), Tiina Kirss ("Sugu"), Joe Noormets ("Keha"), Rein Raud ("Subjektsus") ja Peeter Torop ("Multimediaalsus").Kollektiivne koguteos on mõeldud nii tudengitele kui ka humanitaaria uute väljavaadetega tutvuda soovivatele teistele huvilistele. Iga artikli lõpus on põhjalik kirjandusnimestik, mis annab lugejaile teeotsi neid huvitavate küsimustega süvitsi edasi tegelemiseks.Kultuur on tähenduslik keskkond, mis ümbritseb inimesi sünnist surmani; me oleme liik, kes januneb tähenduste järele, kes muudab kultuuriks kõik selle, mida puutub või vaatab. Uurimisobjektina on kultuur keeruline nähtus, sest oma mitmekesisuses on ta sisuldasa haaramatu. See seletab, miks on kultuuri uurimisele pühendunud eri distsipliinid, mida saab vaid tinglikult koondada “kultuuriteaduste” ühisnimetaja alla. Käesolev koguteos on katse kaardistada kultuuri uurimise võimalusi ja pakkuda metoodilisi juhiseid tänapäeva kultuuriteaduste tihedas tihnikus orienteerumiseks. Raamatu 14 peatükki on kirjutanud Eesti parimad asjatundjad ja need juhinduvad samadest põhimõtetest: pakkuda ülevaadet ühe konkreetse kultuuriteadusliku distsipliini või vaatlusviisi kujunemisest, metodoloogilistest põhimõtetest ja -mõistetest ning näitlikustada selle võimalusi ühe lühikese juhtumiuuringu näol.

...pektiivis Toimetajad Bojana Lobe, Sonia Livingstone, Kjartan Olafsson ja José Alberto Simões ... Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia (How ... ... ... et anda teistele edasi meie tõlgendusi metodoloogia-alasest kirjandusest, parimaid metodoloogilisi avastusi, raskelt kättetulnud kogemusi ja vigadest õpitud valusaid KUIDAS KIRJUTADA LINNA. EESTI PROOSA LINNAMAASTIK AASTAIL 1877-1903 Humanitaarteaduste Instituut, Tallinna Ülikool, Tallinn, Eesti Dissertatsioon on lubatud kaitsmisele filosoofiadoktori (kultuuride uuringud) kraadi taotlemiseks Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste doktorinõukogu poolt 3. aprillil 2017. aastal. ️ Kvalitatiivne, kvantitatiivne ja integraalne metodoloogia. Teadus ... Humanitaarteaduste Metodoloogia. Kuidas Uurida Kultuuri ... ... . aprillil 2017. aastal. ️ Kvalitatiivne, kvantitatiivne ja integraalne metodoloogia. Teadus ja loometöö metodoloogiakursuse loengukonspekt 2009 Lembit Õunapuu, PhDTartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teadus ja kunstiloome osakond Kvantitatiivne, kvalitatiivne ja integraalne metodoloogiaNimetame seda teadust, mis hõlmab kvalitatiivsete nähtuste fenomenide uurimisel ka kvantitatiivse teaduse võimalused ... Uurija otsib vastust küsimusele, kuidas reageerivad õpilased aktiivõppe metoodika rakendamisele bioloogiatundides. Uurja kogub andmeid peamiselt küsimustike abil. Uurija vaatleb ja teeb intervjuusidvõi analüüsib õpilaste esseid. Uurja osaleb eksperimendis kõrvalseisjana. Kultuuriministeerium tellis 2014. aasta sügisel uuringu, mis võtab vaatluse alla nii kultuuriajakirjanduse sisu kui ka kasutajaskonna, otsides vastuseid küsimusele, kuidas täidab Eesti kultuuriajakirjandus oma rolli kultuuri ja ühiskonna sidustajana. 2. Kuidas tajuvad (sarnaselt või erinevalt) eri positsioonides organisatsiooni liik-med (administratiivtöötajad, õppejõud ja õppijad) oma organisatsiooni kultuuri? 3. Millised e-õppe kasutamise aspektid (kasutamise aktiivsus, rahulolu, motiivid, probleemid) iseloomustavad erinevat tüüpi organisatsioonikultuurisid? ️ Esimene loengEtnoloogia ja kultuuriantropoloogia tegelevad inimese uurimisega. Kõik inimesedon võrdsed ja kõik kultuurid on võrdsed.Mis on kultuur? Keskne mõiste on kultuur. Mõtleme kultuurist millestki, mille onloonud ühiskonnas inimesed, kes on üle keskmise andekad. See on vähemuseprivileeg. Kultuur on ühiskonna intellektuaalse tippkihi privileeg.Kultuuri ... Humanitaarteaduste doktorikoolid Ann Veismann KFSDK projektijuht. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantide infopäev 2019/20 inimgrupis), mis on ka mõjutuskohaks kultuuri muutmisel (Louis, 1986). Kõige paremaks kultuuride kombinatsiooniks peavad Harrison ja Stokes (1992) võimule ja ülesannetele orienteeritust, kuigi sellises koosluses on väga raske püsida. Uurimusküsimus 4. Kas ja kui siis, kuidas on seotud töötajate tajutud ebakindlus juhtide Kuidas uurida eesti rahvatantsu tänapäeval?1 Teooriatest, meetoditest ja nende rakendamisest Eestis Sille Kapper Teesid: Eesti rahvatantsu-uurimine vajab nüüdisaegseid teooriaid ja meeto-deid. Artiklis vaadeldakse rahvatantsu-uurimist ühelt poolt kui ajalooteadust ja teiselt poolt kui tänapäevast kultuuriuurimist. Võrreldakse tantsuantropo- Kuidas mitmekesisust kommunikatsioonis tööle panna Lühikirjeldus: Rootsi mitmekesisuse kokkuleppe juhi Gabriella Wiiala ingliskeelsed slaidid annavad 9 sammust koosnevad juhised, kuidas suurendada mitmekesisust ja see enda kasuks tööle panna. Kuidas korraldate toetavaid rehabilitatsiooni-, sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid? 10. Kuidas toetate ja juhendate lähedasi surija hooldusel ja hooldate surijat. Kultuuri saab ka teadlikult kujundada ja juhtida. Selleks peame esmalt tuvastama oma praeguse kultuuri tunnusjooned ning määratlema, milline kultuur toetaks kõige enam meie organisatsiooni eesmärkideni jõudmist. Kui strateegia annab sihi, kuhu minna, siis kultuur annab energia ja pühendumuse sihtpunkti jõudmiseks....